บริการของเรา

Services

บริการทีมงาน ดูแลความปลอดภัย แบบมืออาชีพ

พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล

รักษาความปลอดภัย

เราคือบริษัทความปลอดภัย ที่หนึ่งในด้านมาตรฐานสากล

        บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่ม  บริษัท พีแอนด์พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษา  ความปลอดภัยที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล   ด้วยทีมงานแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐานให้มีพร้อมในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนถึงการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดทั้งจากลูกค้าภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนมากกว่าหน่วยงานที่สำคัญมีจำนวนพนักงาน รปภ. ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการให้บริการของเรา

TeamWork

GOOD TEAMWORK

บริหารงานด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง

Recruitment

RECRUITMENT

การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านการตรวจสอบอาชญากรรม

Training

TRAINING

เจ้าหน้าที่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรม ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ

SupportTeam

SUPPORT TEAM

หากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานขาดงาน บริษัทฯ มีทีมงานทดแทน

Services

SERVICE 24 HOURS

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Satisfaction

SATISFACTION GUARANTEE

บริษัทยินดีรับประกันความพึงพอใจ
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่เป็นที่พอใจขอเปลี่ยนได้ทันที

“บริษัทมีการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรอง ผ่านการอบรมที่นายทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์และการตรวจค้นศิลปะการต่อสู้และการจับกุม การจับสัตว์ร้าย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

หน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงาน
รักษาความปลอดภัย

 1. ให้บริการ รักษาความปลอดภัย ในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 4. ติดตามการเข้ามาของบุคคลและรถยนต์ภายนอก
 5. บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนด
 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 7. คอยระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่รับผิดชอบ
 8. รายงานหัวหน้าหน่วย รปภ. เมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
 9. คอยให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานที่อย่างเต็มความสามารถ
รปภ.
หัวหน้า รปภ.

หัวหน้าหน่วย รักษาความปลอดภัย

 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม    กฏระเบียบที่กำหนด
 2. เรียกกำลังพลเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำวัน
 3. ตรวจเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่
 4. ตรวจสอบลงเวลางานเข้าออกของเจ้าหน้าที่
 5. ตรวจสอบระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 6. ตรวจสอบรายงานการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าที่
 7. ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 8. คอยให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ เมื่อพบเจอปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่
 9. แก้ไขปัญหาที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติงาน
 10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และส่งรายงานเข้าส่วนกลาง
 11. มีหน้าที่เจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น
 12. ประสานงานส่วนกลางในกรณีขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ

เครื่องแบบของพนักงาน

เครื่องแบบ รปภ.

อุปกรณ์เสริม

สำหรับ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

รีวิวลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

หากลูกค้าต้องการให้เราแนะนำบริการเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ติดต่อเราได้เลย