Services

บริการทีมงาน
รักษาความปลอดภัย แบบมืออาชีพ

บริการทีมงาน
รักษาความปลอดภัย
แบบมืออาชีพ

บริการทีมงาน รักษาความปลอดภัย แบบมืออาชีพ

พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐานสากล

รักษาความปลอดภัย

เราคือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่หนึ่งในด้านมาตรฐานสากล

           บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทพีแอนด์พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากลด้วยทีมงานแบบมืออาชีพ

           ด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานให้มีพร้อมในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนถึงการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดทั้งจากลูกค้าภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนมากกว่าหน่วยงานที่สำคัญมีจำนวนพนักงาน รปภ.ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน
การให้บริการของเรา

มาตรฐานการให้บริการของเรา

TeamWork

GOOD TEAMWORK

บริหารงานด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง

Recruitment

RECRUITMENT

การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านการตรวจสอบอาชญากรรม

Training

TRAINING

เจ้าหน้าที่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรม ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ

SupportTeam

SUPPORT TEAM

หากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานขาดงาน บริษัทฯ มีทีมงานทดแทน

Services

SERVICE 24 HOURS

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Satisfaction

SATISFACTION GUARANTEE

บริษัทยินดีรับประกันความพึงพอใจ หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจขอเปลี่ยนได้ทันที

Satisfaction

SATISFACTION GUARANTEE

บริษัทยินดีรับประกันความพึงพอใจ
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่เป็นที่พอใจขอเปลี่ยนได้ทันที

“บริษัทมีการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรอง ผ่านการอบรมที่นายทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์และการตรวจค้นศิลปะการต่อสู้และการจับกุม การจับสัตว์ร้าย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

หน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงาน

 1. ให้บริการ รักษาความปลอดภัย ในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 4. ติดตามการเข้ามาของบุคคลและรถยนต์ภายนอก
 5. บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนด
 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 7. คอยระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่รับผิดชอบ
 8. รายงานหัวหน้าหน่วย รปภ. เมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
 9. คอยให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานที่อย่างเต็มความสามารถ
รปภ.
หัวหน้า รปภ.

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
  กฏระเบียบที่กำหนด
 2. เรียกกำลังพลเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำวัน
 3. ตรวจเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่
 4. ตรวจสอบลงเวลางานเข้าออกของเจ้าหน้าที่
 5. ตรวจสอบระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
 6. ตรวจสอบรายงานการตรวจตราประจำจุดของเจ้าหน้าที่
 7. ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 8. คอยให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ เมื่อพบเจอปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่
 9. แก้ไขปัญหาที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติงาน
 10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และส่งรายงานเข้าส่วนกลาง
 11. มีหน้าที่เจรจาและแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น
 12. ประสานงานส่วนกลางในกรณีขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ

เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่

เครื่องแบบ รปภ.

อุปกรณ์เสริม

สำหรับเจ้าหน้าที่ของเรา

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

ส่วนหนึ่งของลูกค้า
ที่ใช้บริการของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

ผลงานของเรา

หากท่านต้องการ รปภ.
มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ที่มีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญภายในที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นการมองหาบุคลากรที่จะสามารถเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรวมขององค์กรได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังเช่นวัน เซอร์วิส (One Service) ที่พร้อมทำให้ความไว้วางใจของคุณได้รับผลตอบแทนเป็นความปลอดภัยที่ดีที่สุด เพราะการดูแลคุณเป็นงานของวัน เซอร์วิส

บริษัทรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส (One Service) ให้ความมั่นใจด้านการดูแลความปลอดภัยจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพและเป็นเครือเดียวกันกับกลุ่มบริษัท พีแอนด์พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด โดดเด่นในเรื่องงานด้านดูแลความปลอดภัยอันดับ 1 ของประเทศ มาพร้อมความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการและบุคลากรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมไปถึงการได้ฝึกฝนบุคลากรด้านดูแลความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น มีการฝึกอบรมในทุกด้านและทุกหลักสูตร เพื่อทำให้การดูแลทรัพย์สินและชีวิตของลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีเยี่ยม

วัน เซอร์วิส มีการทำงานที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพสูง พร้อมการพัฒนาระบบขององค์กรให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีอุปกรณ์ทุกประเภทที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้มีการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ มีความทันสมัย สามารถใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยร่วมไปกับ รปภ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความที่บริษัทวัน เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนด้านการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมากถึง 50 หน่วยงาน จึงทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ไว้วางใจขององค์กรขนาดใหญ่เสมอมา

วัน เซอร์วิส คือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้นจึงมีจุดเด่นที่เหนือกว่าบริษัทอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ปณิธานของผู้บริหารบริษัท วัน เซอร์วิส คือ การมุ่งพัฒนาทั้งด้านงานบริการที่ดีเยี่ยมและการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสามารถทำตามปณิธานได้จริงและพัฒนาบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กลายเป็นบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในวงการ
 2. ยึดมั่นเรื่องความซื่อสัตย์ จริงใจ และการตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน
 3. มีการอบรมและพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในบริษัท วัน เซอร์วิส จึงทำให้การทำงานในทุก ๆ วันของบุคลากรจากวัน เซอร์วิส เป็นไปอย่างดีเยี่ยมและมีความระมัดระวังเสมอ
 4. วัน เซอร์วิส เป็นผู้วางโครงสร้างด้านความปลอดภัยที่เน้นเรื่องรายละเอียด ความรอบคอบ การวางแผนอย่างเป็นระบบ และการจัดระเบียบบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยการวางโครงจะเน้นใช้ประสบการณ์ของทางบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานและดูแลตามสถานการณ์จริง เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด
 5. ครบครันด้านมาตรฐานองค์กรที่บริษัท วัน เซอร์วิส ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทใหญ่อยู่เสมอ
 6. มีการคัดสรรบุคลากรที่เป็น รปภ ด้วยการตรวจสอบประวัติมาเป็นอย่างดี เน้นคัดสรรผู้ที่มีใจรักบริการและมีร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะดูแลทรัพย์สิน เอกสารสำคัญ และชีวิตของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ

รปภ เป็นบุคลากรสำคัญของบริษัทด้านการดูแลความปลอดภัย ซึ่งบริษัท วัน เซอร์วิส ได้มีการคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาเป็น เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยการเลือกจากมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 1. คัดสรรผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องโรคส่วนตัวหรือโรคเรื้อรังใด ๆ
 2. คัดสรรผู้ที่ผ่านการตรวจสอบด้านประวัติอาชญากรรมมาแล้วเป็นอย่างดี ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติโปร่งใสและไม่เคยต้องคดีใด ๆ มาก่อน
 3. ผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรกับบริษัท วัน เซอร์วิส ได้ต้องมีทัศนคติที่ดี ใส่ใจต่องานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเจ้าหน้าที่ รปภ คนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เจ้าหน้าที่ รปภ จะต้องได้รับการฝึกอบรมอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรกับ วัน เซอร์วิส ได้จะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของการฝึกอบรม เข้าใจต่อกฎระเบียบต่าง ๆ และสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทุกครั้ง
 5. เจ้าหน้าที่ รปภ ของวัน เซอร์วิส จะถูกติดตามดูพฤติกรรมอยู่เสมอ ถ้าผู้ใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ไม่ซื่อสัตย์ และไม่จริงใจต่อลูกค้าจะถูกคัดออกทันที
 6. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัน เซอร์วิส จะถูกอบรมมาให้เป็นผู้มีไหวพริบ รู้จักสังเกต และเมื่อใดที่เกิดเหตุผิดปกติจะต้องมีการแจ้งศูนย์ใหญ่หรือสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที พร้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและดีเยี่ยม
 7. เจ้าหน้าที่ของวัน เซอร์วิส ต้องสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้ดี พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 8. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัน เซอร์วิส สามารถที่จะปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและปรับตัวเพื่อให้กลมกลืนไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ถ้าคุณกำลังมองหาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่สามารถมอบความไว้วางใจได้มากที่สุด พร้อมไปด้วยความน่าประทับใจในเรื่องของงานบริการ ใช้เทคโนโลยีร่วมกับการดูแลความปลอดภัยขององค์กรและบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม ขอแนะนำวัน เซอร์วิส บริษัทผู้ดูแลความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่หลากหลายแห่ง นำพาความไว้วางใจของลูกค้าไปสู่ความปลอดภัยที่จะทำให้ทรัพย์สินและชีวิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย

บทความน่ารู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย