Blog

รปภ. สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่

รปภ. สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่?

รปภ. สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่? ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้นตัวเพื่อตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นของผิดกฎหมายหรือการโจรกรรมทรัพย์สินต่าง ๆ โดยตามหน้าที่แล้ว รปภ.จะไม่สามารถค้นตัวผู้คนทั่วไปได้ เพราะหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งแม้แต่ตำรวจเองยังต้องมีขั้นตอนของการตรวจค้นตัวอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิ์ฯ ที่อาจจะนำสู่การฟ้องร้องและกลายเป็นคดีความในอนาคตได้ เจ้าหน้าที่ รปภ.จะสามาร

Read More »

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ รปภ. ใช่หรือไม่

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ รปภ. ใช่หรือไม่ งานบริการด้านจราจรของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง เพราะถ้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ใดมีการว่าจ้าง รปภ.และเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ต้องมีการเดินรถภายในสถานที่นั้น ๆ ย่อมต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ รปภ.เพื่อดูแลงานจราจรภายในและดูแลพื้นที่จอดรถทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ.ด้วยเช่นกัน งานรักษาความปลอ

Read More »
ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง ความปลอดภัยในโรงงานหมายถึงสภาพการทำงานที่จะต้องปราศจากอุบัติภัย หรือเหตุใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ รวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งทรัพย์สินและเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นสภาพของการทำงานจึงจะต้องมีความปลอดภัยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน  เพื่อป้องกันทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แบบไม่พึงประส

Read More »
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน แตกต่างจาก รปภ. ทั่วไปอย่างไร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน แตกต่างจาก รปภ. ทั่วไปอย่างไร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน แตกต่างจาก รปภ. ทั่วไปอย่างไร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรถขนเงิน ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่คล้ายคลึงกับ รปภ.แต่จะมีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการใช้อาวุธที่ผู้ประจำรถขนเงินจำเป็นต้องใช้อาวุธได้คล่องแคล่ว และมีการสอบใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เพื่อการทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมอีกหลายคุณสมบัติที่แตกต่างจาก รปภ.ทั่วไป ดังนี้ ต

Read More »
สายตรวจ รปภ. เป็นหนึ่งในสายงานของ รปภ. ใช่หรือไม่

สายตรวจ รปภ. เป็นหนึ่งในสายงานของ รปภ. ใช่หรือไม่

สายตรวจ รปภ. เป็นหนึ่งในสายงานของ รปภ. ใช่หรือไม่ สายตรวจ รปภ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องมีการทำงานร่วมกันเพียงแต่จะมีตำแหน่งและหน้าที่แตกต่างออกไป โดยรายละเอียดของงานและหน้าที่หลักของผู้เป็นสายตรวจ รปภ.คือ การควบคุม ดูแล และตรวจสอบกำลังพล ในหน่วยปฏิบัติงานอยู่เสมอ ถ้ากำลังพลของ รปภ.ในสถานที่ใดไม่เพียงพอ สายตรวจ รปภ.ต้องมีความสามารถในการจัดสรรกำลังพล ให้เพียงพ

Read More »
ทหารผ่านศึก สามารถสมัครงาน รปภ. ได้หรือไม่

ทหารผ่านศึก สามารถสมัครงาน รปภ. ได้หรือไม่

ทหารผ่านศึก สามารถสมัครงาน รปภ. ได้หรือไม่ สำหรับทหารผ่านศึกแล้ว สามารถสมัครงาน รปภ.ได้ตามปกติ ทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถจะสมัครเข้าแบบพิเศษได้ เพราะผ่านการฝึกอบรมการต่อสู้และการใช้อาวุธมาแล้ว แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นทหารมาก่อนหรือเป็นทหารผ่านศึก มักจะสมัครในรูปแบบของ รปภ. อผศ. หรือ รปภ.ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครงานเป็น รปภ. อผศ.

Read More »
รักษาความปลอดภัย

ทำไม รปภ. ประจำสถานที่ต่างๆ ถึงต้องเรียกรวมแถวในตอนเช้า

ทำไม รปภ. ประจำสถานที่ต่างๆ ถึงต้องเรียกรวมแถวในตอนเช้า การทำงานสายอาชีพ รปภ.มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และจุดที่ตัวเองรับผิดชอบ แม้แต่การทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และสามารถทำออกมาได้ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นการฝึกระเบียบแถวของพนักงานรักษาความปลอดภัยในช่วงเช้าทุกวัน ที่จะเป็นการพบปะและพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ รปภ. หัวหน้าหน่วย รปภ.และในบางวันอาจจะมีสายตรว

Read More »
ขั้นตอนการลาดตระเวนสำหรับ รปภ. กะกลางคืน มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการลาดตระเวนสำหรับ รปภ. กะกลางคืน มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการลาดตระเวนสำหรับ รปภ. กะกลางคืน มีอะไรบ้าง หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน คือ การเปลี่ยนกะตามช่วงเวลาอย่างถูกต้องและมีการลาดตระเวนตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคารหรือโรงงานที่รับผิดชอบหน้าที่อยู่ เพื่อทำให้เกิดภาพรวมของความปลอดภัยดีที่สุด โดยหน้าที่หลักของ รปภ.กะกลางคืนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ คือ ต้องมีความตื่นตัวและพร้อมทำงานในช่วงเวลากลางคืนอยู่เ

Read More »
ครูฝึก รปภ.

ครูฝึก รปภ. ต้องมีคุณบัติอย่างไร

ครูฝึก รปภ. ต้องมีคุณบัติอย่างไร ครูฝึก รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องผ่านหลักสูตรของการฝึกอบรมขั้นสูงมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เพื่อที่จะถ่ายทอดการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นหน้าที่สำคัญในการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ผ่านตามหลักสูตร พ.ร.บ. 2558 มุ่งเน้นไปในเรื่องของการสอนทักษะที่ดีและการสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ.สามารถนำไปใช้ได้จริงในการท

Read More »
รปภ.ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ.ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ.ประจำโรงพยาบาล มีหน้าที่อะไรบ้าง หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.คือการดูแลและรักษาความปลอดภัยประจำโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่ง รปภ.เพื่อประจำจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถมากพอสมควร เพราะจะต้องทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในเขตของโรงพยาบาล ทำงานตามหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และมีการลาดตระเวนรอบพื้นที่รับผิดชอ

Read More »
กฎหมายควบคุมแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัย มีอะไรบ้าง

กฎหมายควบคุมแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัย มีอะไรบ้าง

กฎหมายควบคุมแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัย มีอะไรบ้าง การทำงานทุกอาชีพจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมแรงงาน เพื่อทำให้เกิดระเบียบของการทำงานที่ถูกต้อง พร้อมทำให้ผู้ที่เป็นแรงงานได้รับความยุติธรรมต่ออาชีพของตนเอง ทั้งในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะขึ้นตรงกับกฎหมายควบคุมแรงงานด้วยเช่นกัน โดยจะมีรายละเอียดคล้ายคลึงกับอาชีพอื่น ๆ ดังนี้ 1.เวลาทำงาน เว

Read More »
หมู่บ้านจัดสรร ควรมียาม กี่คน

หมู่บ้านจัดสรร ควรมียาม กี่คน

หมู่บ้านจัดสรร ควรมี ยาม กี่คน การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลและป้องทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะการเป็น รปภ.หมู่บ้านจัดสรรที่จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลบ้านทุกหลังที่อยู่ภายในโครงการ  พร้อมตรวจสอบและบริการทั้งทางเข้า-ออก เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนในเรื่องของการคัดเลือกคนเข้ามาเป็น รปภ.สำหรับหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นไปตามกฎหมาย พร้

Read More »
เจ้าหน้าที่ จป. กับ รปภ. ต่างกันอย่างไร

เจ้าหน้าที่ จป. กับ รปภ. ต่างกันอย่างไร

เจ้าหน้าที่ จป. กับ รปภ. ต่างกันอย่างไร งานด้าน รักษาความปลอดภัย จะมีอยู่ด้วยกันหลายส่วนและหลายตำแหน่ง หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ จป. หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นตำแหน่งสำคัญและจะถูกแต่งตั้งตามกฎหมายกำหนด กับเจ้าหน้าที่ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกว่าจ้างจากทางบริษัทรักษาความปลอดภัย มาประจำจุดตามผู้ว่าจ้างได้กำหนด พร้อมรับผิดชอบหน้าที่ในการตรวจตราและดูแลจุดที่ตัวเองได้รั

Read More »
งาน รปภ. ผู้หญิงสามารถทำได้ไหม

งาน รปภ. ผู้หญิงสามารถทำได้ไหม

งาน รปภ. ผู้หญิงสามารถทำได้ไหม การทำงานสาย รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง ๆ ผู้หญิงสามารถทำได้ เพราะในบางพื้นที่ต้องการ รปภ.ที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย รวมไปถึงส่วนด้านหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของกิจการบางแห่ง จะเลือกใช้เป็น รปภ.หญิงที่มีความรู้และความสามารถด้านการต้อนรับกับการใช้อุปกรณ์ไอที ควบในตำแหน่งเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น พร้อมการประจำจุดที่จะเหมาะสมต่อการอย

Read More »