Blog

รปภ. มียศ หรือมีระดับชั้นในการทำงานหรือไม่

รปภ. มียศ หรือมีระดับชั้นในการทำงานหรือไม่

รปภ. มียศ หรือมีระดับชั้นในการทำงานหรือไม่ หน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องเป็นผู้ที่สามารถปกป้องและดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้ โดยจะมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าที่และหลายตำแหน่ง ดังนั้น รปภ.จึงสามารถที่จะขึ้นตำแหน่งได้เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ โดยจะถูกแบ่งเป็นตำแหน่งต่าง ๆ ที่จะตรงตามวุฒิบัตรการฝึกอบรมหรือการมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการมาก่อน โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการฝึกอบ

Read More »
ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง งานด้านรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญต่อเจ้าของโครงการคอนโดหมู่บ้านและผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงต้องมีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ รปภ.มาประจำจุดและสามารถให้การรักษาความปลอดภัยได้ดีอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นงานรักษาความปลอดภัย ควรรู้เรื่องราวต่อไปนี้ 1.หน้าที่รับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบถือเป็

Read More »
ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัย อยู่บ่อยๆ

ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัย อยู่บ่อยๆ

ทำไมในโรงงานอุตสาหกรรมถึงต้องมีการอบรมในเรื่อง ความปลอดภัย อยู่บ่อยๆ การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญต่อชีวิตคนทำงานอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดเพื่อฝึกและอบรมพนักงานอยู่บ่อยครั้ง เพื่อลดความประมาทในการทำงานที่อาจพาไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและทำให้ผู้ร่วมงานด้วยกันเสียชีวิตเป็นจำนวนมากได้ พร้อมลดความบกพร่องในการทำงาน ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ร่วมงานและเครื่อ

Read More »
ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรักษาความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่

ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรักษาความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่

ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรักษาความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ หน้าที่สำคัญที่สุดของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในโรงงานอุตสาหกรรม คือ การดูแลความปลอดภัยภายในการทำงานและความปลอดภัยโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ รปภ.แต่ละคนจะมีจุดประจำตำแหน่งที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบการทำงานในแต่ละส่วนให้ดีที่สุด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยแ

Read More »
คปอ. คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ. คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ. คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร คปอ.หรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ถูกก่อตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง เพื่อการกำหนดมาตรฐานงานบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในการทำงาน เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยกิจการที่จะต้องมีการจัดตั้ง คปอ.จะต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มกิจการเหมืองแร่, ปิโตรเคมี, โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, งานด้านก่อสร้าง,

Read More »
คุณสมบัติของ รปภ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของ รปภ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของ รปภ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง เมื่อคุณต้องการสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติสำคัญทางกฎหมาย เพราะ บริษัท รปภ จะมีการตรวจสอบทางประวัติทางอาชญากรรมและการตรวจสอบหลากหลายด้าน เพื่อทำให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุด ดังนั้นลองมาดูว่าคุณสมบัติสำคัญทางกฎหมายของ รปภ.มีอะไรบ้างดังนี้ มีคุณสมบัติอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูงสุดที่ 50 ปี พร้อมการมีสัญชาติไทยและต้องสำเร็

Read More »
ในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

ในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง

ในโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความจำเป็นอย่างไรบ้าง การ ดูแลความปลอดภัย และความสงบภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดทำงานที่จะมีผู้คนหลากหลายเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของ รปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องดูแลในหลายเรื่อง จึงทำให้ตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยจะต้องมีตั้งแต่ส่วนของประตูทางเข้า-ออก ไป

Read More »
ใน 1 วัน รปภ. มีหน้าที่ในการจัดการอะไรบ้าง

ใน 1 วัน รปภ. มีหน้าที่ในการจัดการอะไรบ้าง

ใน 1 วัน รปภ. มีหน้าที่ในการจัดการอะไรบ้าง เมื่อคุณสมัครเข้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.คุณจะได้รับหน้าที่ประจำจุดตาม บริษัทรักษาความปลอดภัย มอบให้ จากนั้นคุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย พร้อมการบันทึกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ประจำจุดทุกวัน ให้การดูแลความเรียบร้อย รักษาความสงบ และปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของสถานที่ได้ให้คำสั่งไว้ ซึ่งภายใน 1 วัน รปภ.จะต้องมีหน้าที่จัดการเร

Read More »
บริษัท รปภ. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รปภ. อย่างไรบ้าง

บริษัท รปภ. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รปภ. อย่างไรบ้าง

บริษัท รปภ. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รปภ. อย่างไรบ้าง บริษัท รปภ.หรือบริษัทด้านรักษาความปลอดภัย ที่ถือเป็นต้นสังกัดในการควบคุมและดูแลทีมงานรักษาความปลอดภัย ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าผู้เป็นสถานประกอบการทั่วไป, องค์กรภาครัฐ หรือบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ โดยจะมีหน้าที่ในการควบคุมและดูแล รปภ.ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา พร้อมการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Read More »
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป สามารถเลื่อนขั้นเป็น เจ้าหน้าที่ จป. ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป สามารถเลื่อนขั้นเป็น เจ้าหน้าที่ จป. ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป สามารถเลื่อนขั้นเป็น เจ้าหน้าที่ จป. ได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ.จะมีหน้าที่ในการดูแลส่วนต่าง ๆ ของสถานประกอบการ โดยอาจจะเป็นการทำงานกับเจ้าของกิจการโดยตรง หรือทำงานกับบริษัทรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ สามารถทำงานร่วมกับ จป.ได้  ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือยาม จะสามารถเลื่อนขั้นเป็น จป. ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่ จป.หรือเจ้าหน้

Read More »
คปอ. คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

คปอ. คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร?

คปอ. คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไร? คปภ.เป็นหน่วยงานที่ถูกย่อมาจากชื่อเต็ม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ถ้าเป็นการละเมิดขององค์กรในทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่ทำงานมีความเสี่ยงสูง จะต้องมีตัวแทนจากทางผู้บริหาร, จป. วิชาชีพ และตัวแทนของลูกจ้าง เพื่อเป็นเลขานุการร่วมกันและปฏิบัติตามนโยบายที่ถูกพิจารณามาแล้ว พร้อ

Read More »
เจ้าหน้าที่ จป. เกี่ยวข้องอะไรกับงาน รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ จป. เกี่ยวข้องอะไรกับงาน รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ จป. เกี่ยวข้องอะไรกับงาน รักษาความปลอดภัย เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อของเจ้าหน้าที่ จป. มาก่อน โดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. ที่จะต้องทำงานเชื่อมโยงกับ จป.ได้เช่นกัน โดยชื่อย่อ จป.นั้น คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ หรือ Safety officer และถูกเรียกว่า จป.วิชาชีพ จะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบและดูแล พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายและอุบัติเหตุของการทำงานต่อผู้ที่เป็นพ

Read More »
ทำไมสีของเครื่องแบบ รปภ. แต่ละที่จึงมีความแตกต่างกัน

ทำไมสีของเครื่องแบบ รปภ. แต่ละที่จึงมีความแตกต่างกัน

ทำไมสีของเครื่องแบบ รปภ. แต่ละที่จึงมีความแตกต่างกัน เครื่องแบบของ รปภ.มีความสำคัญต่อผู้สวมใส่ เพราะจะเป็นการบ่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้สามารถเข้าพื้นที่ภายในของบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ๆ เพื่อการดูแลพื้นที่ภายในได้ครบทุกส่วน สำหรับการแยกสีของเครื่องแบบ รปภ.ในแต่ละแห่งที่ให้ความแตกต่างกัน เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการเข้าทำหน้าที่ของแต่ละบริษัท เมื่อใดที่เ

Read More »